Preprints 2013

IHEP 2013 - 1(In Russian)
O.P.Yushchenko
Proton Tomography at IHEP.
2. Setup versions
Protvino, 2013. – p. 16, figs. 13, refs.: 4.

IHEP 2013 - 2(In Russian)
D.A.Vasil'ev, A.V.Ekimov, A.V.Lutchev, A.A.Novoselov, V.N.Fedorchenko, Yu.A.Khokhlov
Control system of the VES setup
Protvino, 2013. – p. 19, figs. 8, table 1, refs.: 10.

IHEP 2013 - 4(In Russian)
V.V.Mochalov, V.V.Abramov, N.I.Belikov, A.N.Vasil'ev, Yu.M.Goncharenko, V.N.Grishin, A.M.Davidenko, A.A.Dereveshchikov, V.A.Kormilitsyn, Yu.M.Mel'nik, A.P.Meshchanin, N.G.Minaev, D.A.Morozov, L.V.Nogach, S.B.Nurushev, A.F.Prudkoglyad, S.V.Ryzhikov, A.V.Ryazantsev, P.A.Semenov, L.F.Solov'ev, A.E.Yakutin (IHEP, Protvino, Russia), N.A.Bazhanov, N.S.Borisov, V.G.Kolomiets, A.B.Lazarev, A.B.Neganov, Yu.A.Plis, Yu.A.Usov, A.N.Fedorov, O.N.Shchevelev (JINR, Dubna, Russia), A.A.Belyaev, A.A.Luxanin (KIPT, Kharkov, Ukraine)
Analyzing power in the reaction $\ppdup$ in the polarized target fragmentation region at 50 GeV
Protvino, 2013. – p. 13, figs. 7, tables 3, refs.: 29.

IHEP 2013 - 5(In Russian)
A.M.Kiver, V.G.Lapygin, A.V.Larionov, K.G.Mirzoev
The Estimation of the Coefficient of the Ion Stimulated Desorption in Proton Synchrotron U-70 Vacuum Chamber
Protvino, 2013. – p. 16, figs. 3, refs.: 10.

IHEP 2013 - 6(In Russian)
S.A.Gorokhov, M.K.Polkovnikov
System for control and data processing of GaAs linear array detector of the x-ray scanner
Protvino, 2013. – p. 16, figs. 9, refs.: 15.

IHEP 2013 - 7
V.A.Uvarov, S.A.Akimenko, G.I.Britvich, A.P.Filin, A.V.Inyakin, S.A.Kholodenko, A.S.Konstantinov, V.F.Konstantinov, V.M.Leontiev, V.F.Obraztsov, V.A.Polyakov, A.V.Popov, V.I.Romanovsky, O.V.Stenyakin, O.G.Chikilev, O.P.Yushchenko (IHEP, Protvino, Russia), V.N.Bolotov, V.A.Duk, A.A.Khudyakov, A.I.Makarov, A.Yu.Polyarush (INR RAS, Moscow, Russia)
Measurement of charged kaon semileptonic decay branching fraction \boldmath{$K^- \to e^- \bar{\nu}_e \pi^0$} using ISTRA+ detector
Protvino, 2013. – p. 15, figs. 6, tables 1, refs.: 13.

IHEP 2013 - 8(In Russian)
O.K.Belyaev, Yu.A.Budanov, I.A.Zvonarev, S.V.Ivanov, V.G.Kudryavtsev, E.V.Mazurov, A.P.Mal'tsev, A.A.Timofeev (IHEP, Protvino, Russia), V.V.Kobets, I.N.Meshkov (JINR, Dubna, Russia)
Heavy ion linear accelerator based on radiofrequency quadrupole focusing
Protvino, 2013. – p. 18, figs. 10, tables 2, refs.: 18.

IHEP 2013 - 9(In Russian)
E.N.Ardashev, A.G.Afonin, M.Yu.Bogolyubsky, A.P.Vorob'ev, S.N.Golovnya, S.A.Gorokhov, V.F.Golovkin, V.N.Zapol'sky, A.A.Kiryakov, L.L.Kurchaninov, G.YA.Mitrofanov, V.S.Petrov, A.V.Pleskach, V.M.Ron'zhin, V.N.Ryadovikov, V.A.Sen'ko, N.A.Shalanda, M.M.Soldatov, A.G.Kholodenko, YU.P.Cyupa, V.I.YAkimchuk (IHEP, Protvino, Russia), S.G.Basiladze, S.F.Berezhnev, G.A.Bogdanova, A.M.Vishnevskaya, V.Yu.Volkov, A.G.Voronin, G.G.Ermakov, [P.F.Ermolov] , N.I.Grishin, Ya.V.Grishkevich, E.G.Zverev, D.E.Karmanov, V.N.Kramarenko, A.V.Kubarovsky, A.K.Leflat, S.I.Lyutov, M.M. Merkin, V.V.Popov, L.A.Tikhonova (SINP MSU, Moscow, Russia), A.N.Aleev, V.P.Balandin, V.I.Kireev, N.A.Kuz'min, [G.I.Lanschikov], Yu.P.Petukhov, N.F.Furmanec, A.I.Yukaev (JINR, Dubna, Russia)
Detection of charged $D^\pm$ -mesons production in pA-interactions at 70 GeV with SVD-2 setup
Protvino, 2013. – p. 18, figs. 16, refs.: 14.

IHEP 2013 - 10(In Russian)
A.A.Borisov, N.I.Bozhko, V.N.Gushchin, A.S.Kozhin, A.V.Larionov, B.V.Leont'ev, I.S.Plotnikov, R.M.Fakhrutdinov
Chamber from Mylar Precision Drift Tubes
Protvino, 2013. – p. 11, figs. 9, table 1, refs.: 7.

IHEP 2013 - 11(In Russian)
M.Yu.Bogolyubsky, A.Yu.Bordanovsky, A.A.Volkov, D.K.Elumakhov, V.P.Efremov, A.Yu.Kalinin, A.N.Krinitsyn, V.I.Kryshkin, N.V.Kulagin, V.V.Skvortsov, V.V.Talov, L.K.Turchanovich
The production of particles in forward direction at interactions of protons and nuclei with nuclei
(proposal of experiment)
Protvino, 2013. – p. 20, figs. 12, tables 6, refs.: 34.

IHEP 2013 - 13(In Russian)
S.V.Ryzhikov, V.S.Petrov, P.A.Semenov, V.I.Yakimchuk
Structure and software of a data acquisition network node in the SPASCHARM experiment
Protvino, 2013. – p. 8, figs. 3, refs.: 6.

IHEP 2013 - 14(In Russian)
I.L.Azhgirey, V.I.Belyakov-Bodin, I.I.Degtyarev, N.P.Smirnov (IHEP, Protvino, Russia), S.G.Mashnik (LANL, Los Alamos, USA)
CTOF Measurements and Monte Carlo Analyses of Neutron Spectra for the Backward Direction from a Copper Target Irradiated with 800, 1000, and 1200 MeV Protons
Protvino, 2013. – p. 20, figs. 7, refs.: 29.

IHEP 2013 - 16(In Russian)
S.N.Golovnya, V.S.Petrov, A.G.Kholodenko, Yu.P.Tsyupa
The monitoring system of the Gamma-Detector of the SVD-2 set up
Protvino, 2013. – p. 14, figs. 9, tables 2, refs.: 10.

IHEP 2013 - 17(In Russian)
E.N.Ardashev, G.I.Britvich, A.P.Vorob'ev, V.F.Golovkin, S.N.Golovnya, A.A.Kiryakov, V.X.Malyaev, V.A.Sen'ko, M.M.Soldatov, A.G.Kholodenko, Yu.P.Tsyupa (IHEP, Protvino, Russia), G.A.Bogdanova, V.Yu.Volkov, A.K.Leflat (SINP MSU, Moscow, Russia), V.B.Dunin, E.S.Kokoulina, V.A.Nikitin, I.A.Rufanov (JINR, Dubna, Russia)
The soft photons calorimeter of the SCD-2 experiment
Protvino, 2013. – p. 18, figs. 15, table 1, refs: 13.

IHEP 2013 - 18(In Russian)
A.I.Makarov, A.A.Khudyakov (INR RAS, Moscow, Russia), V.K.Semenov ((INR RAS, Moscow, Russia), (IHEP, Protvino, Russia)) , A.P.Ostankov, V.D.Samoilenko, S.A.Kholodenko (IHEP, Protvino, Russia)
Time resolution studing of counters for new charged hodoscope for NA62 experiment
Protvino, 2013. – p. 17, figs 19, tables 3, refs.: 11.

IHEP 2013 - 19(In Russian)
S.I.Bukreeva, N.M.Emel'yanov, A.N.Isaev, Yu.D.Karpekov, Yu.S.Kiselev, V.S.Petrov, V.A.Sen'ko, M.M.Soldatov, N.A.Shalanda, V.I.Yakimchuk
Electronic system "EuroMISS" for IHEP experimental set-ups
Protvino, 2013. – p. 11, figs. 2, tables 2, refs.: 9.

IHEP 2013 - 20(In Russian)
A.V.Maximov, N.E.Tyurin, Y.S.Fedotov
The magnetic optics configuration for Proton Radiography Facility on U-70 IHEP accelerator
Protvino, 2013. – p. 16, figs 6, refs.: 10.

IHEP 2013 - 21(In Russian)
S.I.Bityukov, V.V.Smirnova (IHEP, Protvino, Russia), N.V.Krasnikov (INT RAS, Moscow, Russia), A.N.Nikitenko (Imperial College, London, Great Britain)
A method for statistical comparison of histograms
Protvino, 2013. – p. 10, figs. 5, tables 2, refs.: 6.

IHEP 2013 - 22(In Russian)
S.V.Donskov, A.V.Inyakin, Yu.D.Karpekov, V.D.Matveev, V.F.Obraztsov, V.I.Romanovsky, V.A.Sen'ko, M.M.Soldatov, A.P.Filin, N.A.Shalanda, V.I.Yakimchuk (IHEP, Protvino, Russia), A.I.Makarov, A.A.Khudyakov (INR RAS, Moscow, Russia)
Data Acquisition System for the Experiment OKA
Protvino, 2013. – p. 28, figs 8, tables 3, refs.: 34.

IHEP 2013 - 23(In Russian)
G.I.Britvich, B.B.Brekhovskikh, S.A.Kholodenko (IHEP, Protvino, Russia), V.K.Semenov ((INR RAS, Moscow, Russia), (IHEP, Protvino, Russia))
Basic properties of polystyrene scintillators produced in IHEP
Protvino, 2013. – p. 38, figs 34, tables 13, refs.: 23.

IHEP 2013 - 24(In Russian)
A.P.Vorob'ev, S.N.Golovnya, S.A.Gorokhov, I.S.Lobanov, E.B.Lobanova, S.Yu.Molodtsova (IHEP, Protvino, Russia), D.E.Karmanov, M.M.Merkin (SINP MSU, Moscow, Russia)
The quality assurance system for production of semiconductor microstrip detectors at IHEP
Protvino, 2013. – p. 14, figs. 11, refs.: 5.

IHEP 2013 - 25(In Russian)
M.Yu.Bogolyubsky
Selection and transportation of light nucleus with channel 22 of the accelerator U-70 (Monte-Carlo simulation)
Protvino, 2013. – p. 20, figs. 12, tables 6, refs.: 24.

IHEP Publications Support team